درناي طنّاز(درنای کوچک)

  • نام: دُرنای طناز (دُرنای کوچک)
  • نام عربی: الرَّهو كُرك
  • نام علمی: Grus virgo
  • نام لاتین: Demoiselle Crane
  • حکم فقهی: حکم فقهی
  • نقشه پراکندگی: نقشه پراکندگی

درناي طنّاز(درناي کوچک)

اندازه: 90 تا 95 سانتي متر

مشخصات:

     پرنده نر و ماده شبيه به هم هستند، پرنده اي است مهاجر ازخانواده درنا که از ديگر درناها کوچک تر است، پاهائي بلند، گردني لاغر و منقاري نسبتاً کوچک دارد، رنگ بدنش خاکستري مايل به آبي‌است، صورت، جلوي گردن و سينه اش سياه بوده و به يك دسته پرهاي سياه دراز و آويزان منتهي مي شود،

به وسيله پرهاي سفيد کاکل مانندي که از گوشه چشمانش شروع و به طرف پشت سرش آويزان است به خوبي قابل تشخيص مي باشد، شاه پرهاي نخستين و دومين بال هايش سياه و انتهاي سياه رنگ شاه پرهاي دومين آن ها خيلي بلند است و بر روي دمش آويزان است، پاها و انگشتان پا ها سياه است و چشمانش نارنجي مايل به قرمز مي باشند، نر و ماده هم شکل هستند. اند ولي پرنده نر کمي بزرگ تر به نظر        مي رسد، در پرواز سر وگردنش را افقي و راست نگه ميدارد و پاهايش را در امتداد ودر انتهاي بدن، به صورت کشيده جفت مي کند، درناها جزو پرندگان تک همسر بوده و اگر عارضه اي در طول زندگي پيش نيايد به جفت خود وفادار مي مانند.

تغذيه:

      از دانه ها، برگ ها، بذرها، انواع توت ها، ميوه ها، حبوبات، جوندگان کوچک، پرندگان، حشرات، کرم ها، حلزون، ملخ، سوسک، مار و نوزاد سوسمار، تغذيه مي کند.

زيستگاه:

     درنا ها عمدتاً پرندگان مراتع نيمه خشک و مرطوب به شمار مي روند و اغلب در دشتهائي نسبتاً وسيع و فلات هاي مرتفع و در اطراف زمين هاي کشاورزي بزرگ ديده مي شوند و به طور معمول به فاصله عرضي چند صد متر از نهرها و رودخانه ها و هم چنين درياچه هاي کم عمق وتالاب هابه صورت گروهي و در زمستان ها با جمعيت هاي هزارتايي و يا بيشترديده مي شوند.

صداي پرنده:

بازدید 1179 بار

رسانه